Regulamin

I. DEFINICJE

§1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.webshop.sox.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Sprzedawca” – HALA47 Sławomir Markiewicz , ul. Curie Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń NIP: „DO WPISANIA”,

„Sklep” –sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.webshop.sox.pl oraz jej podstronach,

„Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” –osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9- § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

III. ZAŁOŻENIE KONTA

§ 7

Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Stwórz konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

Możliwe jest również założenie Konta firmowego, należy wówczas podać również NIP oraz firmę.

Można także od razu podać inny, niż wskazany w formularzu, adresu wysyłki.

Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Sprzedawcy.

Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Klient starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, podglądu statusu realizacji zamówień i historii ostatnich zamówień.

IV. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 11

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wybranie ich ilości i kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka”. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

Po dodaniu do koszyka towarów, Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki, a także usunięcia towarów z koszyka. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

W podsumowaniu zamówienia, klient m obowiązek sprawdzenia jego prawidłowości, sprawdzenia adresu dostawy oraz wybrania sposobu dostawy towaru.

Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje od sprzedającego potwierdzenie złożenia zamówienia w formie maila z informacją o zamówionych produktach oraz wybranej formie płatności i sposobie dostawy.

Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez kliknięcie przycisku „Utwórz konto”. Wyświetli się wówczas formularz z miejscem na podanie hasła i danych osobowych. Formularz ten stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności. Obok dostępnych sposobów dostawy oraz płatności wyświetlone są ich koszty. W rubryce ‘Razem” podana jest kwota uwzględniająca ceny towarów dodanych do koszyka oraz cenę wybranego sposobu dostawy i płatności.

Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam i zamawiam”. Kliknięcie przycisku „Potwierdzam i zamawiam” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

Jeżeli Klient wybrał opcję założenia Konta, wówczas kliknięcie przycisku „Potwierdzam i zamawiam” jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty Sprzedawcy w przedmiocie umowy o założenie Konta. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. Postanowienie § 7 ust. 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 12

Zamówiony towar jest dostarczany Klientowi w wybrany przez niego sposób. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia.

Koszty związane z dostawą towarów ponosi Klient.

§ 13

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w trakcie składania zamówienia ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.

W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

V. ZWROTY I REKLAMACJE

§ 14

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia wydania Konsumentowi zakupionych rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone na piśmie, a do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu.

Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie internetowej ZWROTY

§ 15

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: biuro@hala47.com. lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. CZAS TRWANIA UMOWY O ZAŁOŻENIE KONTA

§ 16

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 17

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres biuro@hala47.com lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 19

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie REGULAMIN


D